ปีติ ‘สมเด็จพระเทพ’ ทรงกราบ ‘สังฆราช’ ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ในการถวายน้ำสรงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ข่าวในพระราชสำนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *